023 512 49 49

Privacy policy

Uw privacy

M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in deze privacy verklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. persoonsgegevens verwerkt van particuliere klanten en personeelsleden.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacy verklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze doelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V., Emrikweg 2, 2031 BT

 Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

In het kader van haar dienstverlening aan directe of indirecte particuliere klanten verzamelt en verwerkt M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. hiertoe contactgegevens en gegevens omtrent de door de persoon gewenste dienstverlening:

  • Wanneer u of de eigenaar van uw woning ons benadert in verband met mogelijk door ons te leveren diensten of wanneer u producten en / of diensten van M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. afneemt. Dit vindt meestal plaats n.a.v. telefonisch contact of soms n.a.v. mailverkeer (of invullen contactformulier op onze website), maar kan ook n.a.v. een bezoek plaats vinden.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

In het kader van haar werkgeverschap aan personeelsleden verzamelt en verwerkt M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. hiertoe contactgegevens en gegevens die verband houden met het uit te betalen salaris, de loonaangifte, de af te sluiten verzekeringen en gegevens die verband houden met ziekteverzuim en dienstverlening door de arbodienst.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een bewerkersovereenkomst gesloten.

In het kader van ons werkgeverschap delen wij alleen de relevante en noodzakelijke gegevens van ons personeel met derden (partners) voorzover dat noodzakelijk is ter uitvoering van een correcte salarisadministratie en personeelsbeleid (denk o.a. aan verzekeringsmaatschappij, belastingdienst, arbodienst). Daarnaast worden ook de naam en BSN-nummer van de betreffende personeelsleden verstrekt aan een opdrachtgever / aannemer waar wij op dat moment diensten voor leveren.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:

M.C. Wildschut Dakbedekkingen B.V., t.a.v. de Hoofd Administratie, Postbus 608, 2003 RP Haarlem of e-mail: info@wildschutdak.nl.